โดยสหพันธ์หมากรุกสากลนานาชาติ โดยสมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย รับรองนิติบุคคล