FIDE Instructor Certificate

ใบรับรองการเป็นผู้ฝึกสอนของสหพันธ์หมากรุกสากลนานาชาติ ซึ่งได้สอบผ่านการเป็นผู้ฝึกสอน และอบรมการเป็นผู้สอนจากตัวแทนผู้ฝึกสอนของสหพันธ์หมากรุกสากลนานาชาติ

FIDE Instructor Certificate
FIDE Instructor Certificate